Thống kê truy cập

Xã Cô Ba

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Ma Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0856043048 - Email: 

b. Ông: Vương Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0856384846