Thống kê truy cập

Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành kèm theo quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bảo Lạc, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

TT Tên thủ tục hành chính Ghi chú
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (43 TTHC)
I Lĩnh vưc thi đua - khen thưởng (07 TTHC)  
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoai  
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đôt xuất  
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị  
5 Tặng danh hiệu tâp thể lao đông tiên tiến  
6 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở  
7 Tặng danh hiệu lao đông tiên tiến  
II Lĩnh vưc công chức, viên chức (01 TTHC)  
1 Cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần  
III Lĩnh vưc bảo trơ xã hôi (06 TTHC)  
1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biêt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội  
2 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội  
3 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội  
4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)  
5 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyêt tật đặc biệt nặng)  
6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng  
IV Lĩnh vưc xây dưng (02 TTHC)  
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở xây dựng riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã; trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch chi tiết được duyệt thuộc địa bàn quản lý (trừ các công trình thuôc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh)  
2 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ, xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã; trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng chi tiết thuộc địa bàn quản lý (trừ công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh)  
V Lĩnh vưc môi trường (02 TTHC)  
1 Xác nhân đăng ký kế hoach bảo vệ môi trường  
2 Xác nhân đề án bảo vê môi trường đơn giản  
VI Lĩnh vưc đất đai (02 TTHC)  
1 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân  
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện  
VII Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (09 TTHC)  
1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phấm thuốc lá  
3 Cấp lai giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
4 Cấp giấy phép bán lẻ rượu  
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu  
6 Cấp lai giấy phép bán lẻ rượu  
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm muc đích kinh doanh  
9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
IX Lĩnh vực chứng thực (01 TTHC)  
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyên của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  
X Lĩnh vực hộ tịch (10 TTHC)  
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  
2 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  
3 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  
4 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tôc  
5 Đăng ký lai khai sinh có yếu tố nước ngoài  
6 Đăng ký lai khai tử có yếu tố nước ngoài  
7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  
8 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  
9 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  
XI Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (02 TTHC)  
1 Đăng ký thành lâp hộ kinh doanh  
2 Đăng ký thay đổi nôi dung đăng ký hộ kinh doanh  
XII Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (01 TTHC)  
1 Đăng ký hợp tác xã  
B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (10 TTHC)
I Lĩnh vực hộ tịch  
1 Đăng ký khai sinh  
2 Đăng ký lại khai sinh  
3 Đăng ký khai tử  
4 Đăng ký lại khai tử  
5 Đăng ký giám hộ  
6 Đăng ký chấm dứt giám hộ  
7 Thay đổi, cải chính, bố sung hộ tịch  
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch  
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
10 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân