Thống kê truy cập

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

UBND huyện thông báo lựa chọn đấu giá quyền sử dụng đất:

1. Tổ chức đấu giá các khu đất sau:

a. Khu đất nhà làm việc (cũ) của thư viện huyện Bảo Lạc - Giá khởi điểm: 5.562.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu đồng)

b. Khu đất Trụ sở UBND thị trấn Bảo Lạc  - Giá khởi điểm: 2.902.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm linh hai triệu đồng)

c. Khu đất Hạ kiểm lâm (cũ) - Giá khởi điểm; 299.700.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín triệu bẩy trăm nghìn đồng)

2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyên Bảo Lạc

- Điện thoại: 0203.870247

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 10/12/2018

UBND Huyện trân trọng thông báo để các cá nhân và tổ chức được biết./.

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2018-12-10-17-10-20-01.pdf686.59 KB