Thống kê truy cập

Dự thảo Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc

Ngày bắt đầu: 
01/29/2018
Ngày kết thúc: 
02/10/2018
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Quy chế này quy định về cách thức tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc, nhằm xây dựng môi trường giao tiếp để tiếp nhận và cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành chính công giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, công dân trên Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc.
Địa chỉ tiếp nhận: 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Bảo Lạc