Thống kê truy cập

Xã Phan Thanh

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Thôm Quan, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Vi Văn Lực - Chủ tịch UBND xã -  ĐT: 0363346919 - Mail:vilucubpt@gmail.com

b. Ông Nguyễn Trương Phương - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0962019019 - Mail:truongphuongpctphanthanh@gmail.com