Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phòng Tài nguyên và Môi trường

I. Cơ cấu tổ chức:

1. (Ông) Quan Văn Phú - trưởng phòng

2. (Bà) Toán Thị Thêu -Phó trưởng phòng

3. (Ông) Lục Văn Khoằn - Chuyên viên;

4. (Ông) Bế Anh Minh - Chuyên viên

5. (Ông) Mông Văn Huynh - Chuyên viên

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp úy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tông hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển); đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của úy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chi đạo, kiêm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trình úy ban nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện; chương trình, biện pháp tô chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc thâm quyền ban hành của Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các văn bản khác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được cấp có thâm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi công tác thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật.

về đất đai

Tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tồ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tố chức thâm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch úy ban nhân dân cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất; tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo quy định.

về tài nguyên nước

Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguôn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lâp;

Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền;

Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo thẩm quyền.

về tài nguyên khoáng sản

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tô chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật;

Đề xuất việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép; báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

về môi trường

Tố chức đăng ký, xác nhận và kiếm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; tham mưu cho ùy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chất thải; tô chức kiêm tra, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố chât thải; tô chức ứng phó sự cố chất thải, cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Tố chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn; xây dụng báo cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chỉ tiêu thống kê về môi trường; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn theo phân công của Uy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn;

Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

về quản lý tồng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biến và hải đảo (đối với các huyện có biến)

Thẩm định hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển đế nuôi trồng thủy sản; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; thu hồi khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; quản lý việc sử dụng khu vực biên thuộc thâm quyên của ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo chưa khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật;

Bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển thuộc địa bàn; phối hợp với cơ quan, tố chức bảo vệ hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biên và hải đảo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

Tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố gây ô nhiễm môi trường biên, sạt, lở bờ biên.

Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nuớc khác về đo đạc và bản đồ theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nuớc cấp trên.

Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đối khí hậu của tỉnh; tố chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện; tố chức thực hiện các chuơng trình, nhiệm vụ, dự án về biến đối khí hậu theo phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy ván theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; tham gia bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn khác trên địa bàn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền.

Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ùy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo dõi, kiểm tra các tố chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số về tài nguyên và môi trường; xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý to chức và hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn, kiếm tra về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vê tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc úy ban nhân dân cấp xã và các tố chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý và tố chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sản và các phương tiện làm việc, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền cũa Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan nhà nước cấp trên.