Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ngân hàng Chính sách Xã hội rà soát nhu cầu cho vay theo nghị quyết số 11/NQ-CP

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. NHCSXH huyện đã báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã và các đơn vị liên quan phối hợp với NHCSXH huyện trong việc rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn trong giai đoạn năm 2022-2023 và từng năm để tổng hợp xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn của các chương trình, cụ thể như sau:

1. Chương trình cho vay Hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: NHCSXH huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng.

2. Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội: NHCSXH huyện phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng, bao gồm cả nhu cầu vay vốn đã xây dựng trong kế hoạch năm 2022 (không tổng hợp nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp).

3. Chương trình cho vay Học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập và cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch:  NHCSXH huyện phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo cấp huyện các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng.

4. Chương trình cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14: NHCSXH huyện phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng theo Kế hoạch được Ban Dân tộc tỉnh xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác huyện tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác biết để thực hiện và chỉ đạo các ngành, Tổ chức chính trị - xã hội làm dịch vụ ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV căn cứ vào kết quả rà soát các hộ vay có nhu cầu vay vốn tiến hành hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ vay vốn để kịp thời triển khai cho vay ngay khi được cấp trên giao vốn. Quán triệt nghiêm cấm việc tuyên truyền các hộ trả nợ trước hạn để cho vay lại nhằm trục lợi chính sách, hưởng hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Tờ rơi tuyên truyền Chương trình nhà ở xã hội của NHCSXH

NHCSXH huyện xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, đã luôn tích cực trong công tác tham mưu UBND các cấp và chủ động phối hợp thực hiện với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng,  hỗ trợ các hộ vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19./.

 

Thùy Dương

NHCSXH huyện Bảo Lạc

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image