Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 6 093
  • Tổng lượt truy cập: 603646
Đăng nhập
NHXSXH huyện Bảo Lạc triển khai nhiệm vụ năm 2023
anh tin bai

NHCSXH huyện giao dịch tại xã Cô Ba

Đến hết năm 2022 Tổng dư nợ là 343.883 triệu đồng, tăng 50.235 triệu đồng so với năm 2021; tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2022 đạt 17,11%. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,03% tổng dư nợ. Hiện có trên 6.300 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Doanh số cho vay năm 2022115.662 triệu đồng; doanh số thu nợ 65.396 triệu đồng; tỷ lệ thu nợ đến hạn bình quân đạt trên 97,43%; tỷ lệ thu lãi 99%. Dư nợ bình quân tăng qua từng năm, cuối 31/12/2022 đạt 54,3 triệu đồng/hộ. Đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi; mua sắm vật tư nông nghiệp để phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh, buôn bán, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; giúp 688 hộ thoát nghèo trong năm 2022; tỷ lệ giảm nghèo năm 2022 của huyện ước đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023 NHCSXH huyện Bảo Lạc tiếp tục tập trung tham mưu cho huyện thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ , coi "đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để NHCSXH ngày càng chủ động về nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội”. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023 nhằm góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn huyện. Tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH. Tập trung thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn và từ 99,5%-100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; Nợ quá hạn giảm dưới 0,3%, tăng  Hội đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn; Phấn đấu đưa tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn huyện đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% (lãi tháng và lãi tồn); Duy trì 100% các xã xếp loại chất lượng tín dụng đạt loại tốt; Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp  và công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác; rà soát, kiện toàn hệ thống tổ TK&VV, giảm số tổ xếp loại trung bình…

PGD NHCSXH huyện Bảo Lạc