Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 19
Đăng nhập

Hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay vốn tại Bảo Lạc

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc giải ngân vốn vay cho khách hàng tại điểm giao dịch xã

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lạc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện thực hiện hoạt động ủy thác, hỗ trợ vốn vay đến với người dân thông qua 16 chương trình tín dụng. Đến ngày 30/9/2022, các tổ chức CT - XH đang quản lý dư nợ nhận ủy thác 329,5 tỷ đồng với 240 tổ tiết kiệm  và vay vốn (TK&VV), có 6.187 tổ viên dư nợ.

    Các tổ chức CT - XH thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV, vận động tổ viên  chấp hành trả gốc, trả lãi đúng quy định, gửi tiền tiết kiệm, giúp đỡ các tổ viên khác khi gặp khó khăn chưa trả được nợ; kịp thời xử lý, đôn đốc thu hồi nợ gốc, nợ lãi, nhất là nợ quá hạn tồn đọng lâu ngày. Duy trì họp giao ban giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức CT - XH nhận ủy thác định kỳ 3 tháng/lần, họp giao ban với tổ chức CT - XH nhận ủy thác cấp xã mỗi tháng một lần. Qua đánh giá, 75,83% tổ đạt loại tốt, 23,33% đạt loại khá, 0,83% đạt loại trung bình.
    Nguồn vốn tín dụng chính sách hiện được đầu tư đến 100% xã, thị trấn của huyện và giải ngân ngay tại các điểm giao dịch xã qua mạng lưới của các tổ TK&VV, giúp hộ nghèo cùng các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi trên 30.000 con gia súc, trên 330.000 con gia cầm; trồng mới và chăm sóc trên 70 ha rừng cây lấy gỗ, trên 60 ha rừng sản xuất; giúp người dân mua sắm vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi các mô hình cây đặc sản của địa phương. Năm 2021 giúp 514 hộ thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trên 500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, sửa chữa, cải tạo; trên 1.400 hộ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà...

   Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lạc cho biết: Hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức CT - XH là phương thức truyền tải vốn ưu đãi hiệu quả, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được thụ hưởng các chương trình tín dụng và tiếp cận với các dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp. Phòng Giao dịch và các tổ chức CT - XH nhận ủy thác tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Tích cực huy động nguồn vốn, thực hiện cơ chế công khai từ cơ sở với phương châm “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra”, đảm bảo vốn đến đúng địa chỉ người thụ hưởng, tiết kiệm chi phí giao dịch cho ngân hàng và khách hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lạc